Darbinieku novērtēšanas anketa

Cienījamie kolēģi!

Lūdzu mazliet Jūsu laika, lai palīdzētu veikt darbinieku novērtēšana mūsu uzņēmumā.
Darbinieku novērtēšana tiek veikta pēc, tā saucamās, 360 grādu metodes. Katram no Jums izlases kārtībā tiek piedāvāts novērtēt vairākus kolēģus ar kuriem Jūs ikdienā vairāk sadarbojaties. Tādā veidā par katru no mums tiks iegūti vairāku kolēģu vērtējumi, sniedzot pēc iespējas obektīvus rezultātus.

Aptaujas mērķi:
- iegūt informāciju no darbiniekiem un vadītājiem par to,
kā viņi vērtē kolēģu un tiešo vadītāju profesinālo darbību un darba kvalitāti mūsu uzņēmumā;
- veicināt vadītāju un darbinieku savstarpēju komunikāciju un viedokļu apmaiņu par darba organizāciju uzņēmumā;
- konstatēt jomas, kurās darbiniekam, vadītājiem vai departamentiem ir nepieciešami uzlabojumi;
- noteikt kvalifikācijas celšanas vai iekšējās informācijas aprites uzlabojumu nepieciešamību.
Enter your information:
Name, Surname
Occupation
Kolēģa vārds, uzvārds kuru vērtē:
1. Komunikācijas spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Spēj pamatot uz aizstāvēt savu viedokli     
Uzdod jautājumus, lai precizētu pamata domu un pārliecinātos, ka skaidri izprot uzdevumus     
Argumentējot ar citiem ir stingra un pārliecinoša nostāja     
Runā pārliecināti un skaidri     
Rada par sevi pozitīvu iespaidu     
Spēj uzklausīt     
2. Sadarbība ar klientiem
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Uzklausa un ņem vērā klientu viedokli     
Piedāvā klientiem savu palīdzību un padomus     
Mēģina identificēt risinājumus, kā labāk apmierināt klientu vēlmes     
Pirmajā vietā izvirza klientu vēlmes un vajadzības nevis savas personīgās ērtības     
Izrāda cieņu un uztur draudzīgas attiecības ar klientiem     
3. Inovativitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Veiksmīgi realizē jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu     
Ir kreatīvs un meklē dažādus paņēmienus kā sasniegt mērķi     
Ierosina veikt izmaiņas     
Meklē jaunus veidus un pieredzi no citām industrijām kā efektīvi īstenot projektus savā uzņēmumā     
Ģenerē jaunas idejas     
4. Fleksibilitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Ir atvērts jaunām idejām un vēlas mācīties ko jaunu     
Ar entuziasmu iesaistās izmaiņās, kas ilgtermiņā palīdzēs attīstīties organizācijai     
Saglabā pozitīvu attieksmi organizācijas pārmaiņu laikos     
Interesējas par iemesliem kāpēc notiek izmaiņas     
5. Orientācija uz biznesa attīstību
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Izprot uzņēmuma mērķus un strādā, lai tos sasniegtu     
Meklē jaunas iespējas kā attīstīt biznesu     
Apzinās pašreizējo ekonomisko situāciju un industrijas tendences     
Pieņem adekvātus biznesa lēmumus     
Risinot problēmas, prot saskatīt lietas to kopsakarībā, piemīt plašs redzesloks     
6. Piederība kompānijai
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Ir lojāls kompānijai un tās pamatvērtībām     
Ievēro kompānijas procedūras un noteikumus     
Labi izprot kompānijā pastāvošās funkcijas un attiecīgos atbildīgos departamentus     
Ir pazīstams ar kompānijas attīstības vēsturi un nākotnes plāniem     
7. Uzņēmuma mērķi
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Palīdz attīstīt kompānijas mērķus     
Izprot organizācijas vīziju     
Spēj formulēt sava darba mērķus     
Spēj formulēt savu lomu organizācijā     
8. Līdera dotības un vadīšanas spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Sniedz publisku atzinību saviem darbiniekiem un novērtē labi padarītu darbu     
Spējīgs ietekmēt un pārliecināt citus     
Ir skaidra nākotnes vīzija uz kuru iet un vadīt savus padotos     
Veiksmīgi atrisina darbinieku konfliktus     
Ir padomdevējs saviem darbiniekiem     
Veiksmīgi sadarbojas ar citiem departamentiem. Spēj apvienot dažādus departamentus kopīgu projektu īstenošanai     
Motivē un iedvesmo citus ar savu personīgo pieredzi     
Labi saprot cilvēku stiprās un vājās puses un ņem tās vērā deleģējot dažādus darbus     
Rada patīkamu darba atmosfēru     
9. Darbs komandā
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Sniedz atbalstu, dalās informācijā ar citiem komandas biedriem     
Ierosina un organizē komandas darbu     
Spēj sastrādāties ar dažādu departamentu pārstāvjiem un dažādām personībām, lai kopīgi īstenotu mērķus     
Spēj saprotami formulēt darba mērķus un uzdevumus     
Uzklausa un ņem vērā citu viedokli     
Iesaista darbā citus un veicina līdzdalību     
Piemīt laba intuīcija un spēja izprast situāciju     
10. Darba plānošana
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Veiksmīgi plāno darba grupas un tikšanās ar klientiem     
Spēj novadīt strukturētas un labi plānotas darba grupas     
Veiksmīgi izstrādā biznesa plānus vai projektus     
Identificē potenciālās problēmas mērķu sasniegšanai un izstrādā iespējamos problēmu risinājumus     
Veiksmīgi realizē projektus sākot ar to uzsākšanas brīdī līdz ieviešanai     
11. Analītiskās spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Spēj analizēt datus un izdarīt attiecīgus secinājumus     
Savus lēmumus spēj pamatot ar apkopotiem datiem un loģiskiem spriedumiem     
Piemīt atbilstošs zināšanu līmenis, lai veiksmīgi pildītu savas amata prasības     
Spēj analizēt un veikt secinājumus no citu teiktā     
12. Atgriezeniskā saite
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Atzīst pieļautās kļūdas, spēj mācīties no tām     
Spēj pasniegt konstruktīvu kritiku     
Spēj objektīvi un taisnīgi novērtēt savu padarīto darbu     
13. Problēmu risināšana
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Meklē kā atrisināt problēmas cēloni, nevis koncentrējas uz problēmas simptomiem     
Lai atrisinātu strīdu, uzklausa visas iesaistītās puses     
Reti kad izraisa strīdus ar kolēģiem     
Problēmsituācijās neapjūk, spēj koncentrēties uz mērķu sasniegšanu un saglabāt loģisko domāšanu     
Neizvairās no problēmu risināšanas. Nebaidās runāt par esošajām vai gaidāmajām problēmām     
14. Darba kvalitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Augsti kvalitātes standarti pret savu darbu     
Augsti kvalitātes standarti pret citu darbu     
Savu darbu pilda ar entuziasmu. Priecājas un lepojas par saviem sasniegumiem     
Meklē iespējas kā pilnveidot sava darba kvalitāti     
Tiecas uz augstākiem sasniegumiem nekā tiek sagaidīts no klientu un darba devēju puses     
15. Virzība uz rezultātu
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Spēj izvērtēt prioritātes un darboties lai sasnigtu maksimālu rezultātu     
Grūtībās un problēmsituācijās neatkāpjas no mērķa sasniegšanas     
Zina kā paveikt darbu     
Spēj ne tikai formulēt mērķus un vīziju, bet arī darboties lai tos sasniegtu     
Ja nepieciešams, spēj mainīt plānoto darba gaitu     
Vienmēr izdara apsolīto     
16. Atbildības sajūta
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Uzņemas atbildību par savu padarīto darbu un pieņemtajiem lēmumiem     
Realizē darbus noteiktajos termiņos     
Var paļauties, ka izdarīs savu darbu     
17. Attiecības ar kolēģiem
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 1 2 3 4 5
Ciena un respektē kolēģus     
Interesējas par kolēģu darba gaitām un sasniegumiem     
Nepiesavinās citu darba panākumus un labās idejas     
Izrāda uzticību un novērtējumu kolēģu prasmēm     
18. Svarīgākās kolēģa stiprās puses, lielākie sasniegumi gada laikā:
19. Īpašības, kuras kolēģim vajadzētu uzlabot:
20. Citi komentāri: